சகவாழ்வு | தினகரன்

சகவாழ்வு

  • முஸ்லிம் சமய விவகார இராஜாங்க அமைச்சராக பௌசி-A.H.M. Fowzie : State Minister of National Unity, Co-existence and Muslim Religious Affairs
    தேசிய ஒருமைப்பாடு, சகவாழ்வு மற்றும் முஸ்லிம் சமய விவகார இராஜாங்க அமைச்சராக எ.எச்.எம். பௌசி சத்திய பிரமாணம் செய்து கொண்டார்.ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணியின், தேசியப்...
    2018-11-03 06:37:00
Subscribe to சகவாழ்வு